Επίπεδα – Πρόγραμμα

Το διδακτικό υλικό και η διδασκαλία είναι προσαρμοσμένα σε τρία επίπεδα:

 

30

αρχάριος

60

μέτρια προχωρημένος

90

προχωρημένος

new

Ο χρόνος είναι χρήμα
και η μετακίνηση δαπανηρή....
.... Μάθετε Σουηδικά εξ
αποστάσεως και γρήγορα
μέσω Skype, από
ειδικευμένο δάσκαλο.


Σουηδία,

μια χώρα με μεγάλες προοπτικές για εξέλιξη, εργασία και προκοπή!

12107068_10153524179541620_3905151519156662933_n


 • Διδασκαλία Αποκλειστικώς μέσω skype, ο δάσκαλος

Πρόγραμμα αρχαρίων
Α1-Α2-Γραμματική
Πρόγραμμα Μετρίων και Προχωρημένων
Β1-Β2-Γραμματική
Κοινό
Πρόγραμμα

MODUL 1

AVSNITT 1

 • PERSONLIGA PRONOMEN
 • SUBJEKT+OBJEKT REFLEXIVA
 • PRONOMEN POSSESIVA PRONOMEN
 • DEMONSTRATIVA PRONOMEN

10 TIMMAR

AVSNITT 2

 • ORDFÖLJD VERB+ INTE
 • ORDFÖLJD JA NEJ FRÅGA
 • FRÅGEORD

2 TIMMAR

AVSNITT 3

 • PREPOSITIONER +TIDSPREPOSITIONER

5 TIMMAR

AVSNITT 4

 • SUBSTANTIV BESTÄMD FORM
 • EN ELLER ETT OBESTÄMD FORM
 • SUBSTANTIV PLURAL OBESTÄMD FORM BESTÄMD FORM

10 TIMMAR

MODUL 2

AVSNITT 1

 • PRESENS+ INFINITIV
 • HJÄLPVERB+ INFINITIV
 • PRETERITUM+ INFINITIV
 • SUPINUM+ INFINITIV
 • VERB+ INFINITIV

5 TIMMAR

AVSNITT 2

 • PRESENS INFINITIV
 • PRETERITUM SUPINUM VERB

5 TIMMAR

AVSNITT 3

 • ALLTID OFTA IBLAND SÄLLAN ALDRIG
 • SATSADVERB

3 TIMMAR

AVSNITT 4

 • ORDFÖLJD HUVUDSATS
 • OMVÄND ORDFÖLJD + SATSADVERB

3 TIMMAR

MODUL 3

AVSNITT 1

 • ADJEKTIVETS FORM
 • SINGULAR BESTÄMD + OBESTÄMD FORM
 • PLURAL BESTÄMD+ OBESTÄMD FORM
 • OREGELBUDNA ADJEKTIV
 • ADJEKTIV+ SUBSTANTIV

7 TIMMAR

AVSNITT 2

 • ADJEKTIV
 • KOMPARATION+ SUPERLATIV + SUPERLATIV BESTÄMD FORM
 • GENETIV + SUPERLATIV

5 TIMMAR

MODUL 4

AVSNITT 1

 • KONJUKTIONER
 • OCH MEN ELLER FÖR SÅ

2 TIMMAR

AVSNITT 2

 • ADVERB
 • POSITION + INRIKTNING

1 TIMME

AVSNITT 3

 • ORDFÖLJD BISATS+ SATSADVERB

2 TIMMAR

AVSNITT 4

 • INDEFINITIVA PRONOMEN
 • NÅGON INGEN

2 TIMMAR

AVSNITT 5

 • SUBJUKTIONER
 • BISATS+ HUVUDSATS
 • EFTERSOM NÄR OM ATT TROTS ATT MEDAN INNAN
 • BISATS +VERB+SUBJEKT

3 TIMMAR

AVSNITT 6

 • SAMORDNING MEN OCH

1 TIMME

MODUL 1

AVSNITT 1

 • ADVERB  ADJEKTIV EFTER NÅGRA ADVERB
 • ADJEKTIV SPECIAL

4 TIMMAR

AVSNITT 2

 •  TIDSPREPOSITIONER  

2 TIMMAR

AVSNITT 3

 •  PARTIKELVERB  

1 TIMME

AVSNITT 4

 •   REFLEXIVA VERB MER

2 TIMMAR

AVSNITT 5

 •   ORDKUNSKAP

1 TIMME

AVSNITT 6

 •   PREPOSITIONER + VERBPARTIKEL

1 TIMME

AVSNITT 7

 • KONJUKTIONER
 • ANTINGEN ELLER,  VARKEN ELLER,  BÅDE
 • OCH, ELLER, SÅ
 • KONJUKTIONER   JU + DESTO      

4 TIMMAR

MODUL 2

AVSNITT 1

 • SAMMANSATTA ORD
 • ADJEKTIV+  SUBSTANTIV

2 TIMMAR

AVSNITT 2

 • PARTIKEL VERB

1 TIMME

AVSNITT 3

 • VERB ALLA GRUPPER

2 TIMMAR

AVSNITT 4

 • UTTRYCK MED DJUR

1 TIMME

MODUL 3

AVSNITT 1

 • PRESENS PARTICIP
 • PERFEKT PARTICIP

5 TIMMAR

AVSNITT 2

 • ADVERB  + SAMBANDSORD

1 TIMME

AVSNITT 3

 • PARTIKEL   VERB

1 TIMME

AVSNITT 4

 • VERB TILL SUBSTANTIV

2 TIMMAR

AVSNITT 5

 • SUBJUKTIONER
 • TID NÄR MELLAN  INNAN  TILLS
 • FÖRRÄN   VILLKOR  IFALL OM   EFTERSOM
 • DÄRFÖR ATT

4 TIMMAR

MODUL 4

AVSNITT 1

 • RELATIVA PRONOMEN
 • VILKET NÅGOT SOM

1 TIMME

AVSNITT 2

 • PARTIKEL VERB

1 TIMME

AVSNITT 3

 • PREPOSITIONER

1 TIMME

AVSNITT 4

 • ORDKUNSKAP

1 TIMME

AVSNITT 5

 • PRESENS FUTURUM
 • KOMMER, ATT, SKA, TÄNKER

2 TIMMAR

MODUL 5

AVSNITT 1

 • ORDBILDNING
 •  VERB OCH SUBSTANTIV

2 TIMMAR

AVSNITT 2

 • RELATIVA PRONOMEN OCH
 • ADVERB SOM,DÄR,DIT,VARS,VILKET

3 TIMMAR

AVSNITT 3

 • HUR ANVÄNDS VERB   KÄNNER,
 • KÄNNER IGEN,LÄR KÄNNA,
 • KÄNNER TILL,KÄNNER PÅ, KÄNNER SIG

1 TIMME

AVSNITT 4

 • PARTIKEL VERB

1 TIMME

MODUL 6

AVSNITT 1

 • REPETITION ORDFÖLJD
 • REPETITION VERB PRESENS
 • PARTICIP

3 TIMMAR

AVSNITT 2

 • VERB TEMPUS
 • FÖRE DÅ,  DÅ, EFTER DÅ.

1 TIMME

AVSNITT 3

 • TEMPUS FÖRE NU, EFTER NU

1 TIMME

MODUL 7

AVSNITT 1

 • TIDS UTTRYCK

1 TIMME

AVSNITT 2

 • ORDBILDNING  SUBSTANTIV  SAMMANSATTA ORD

2 TIMMAR

AVSNITT 3

 • ADJEKTIV  SUPERLATIV BESTÄMD
 • FORM , REGELBUNDNA  SOM
 • SLUTAR  PÅ AST+  E Å SLUTET
 • SPECIALADJEKTIV SOM SLUTAR PÅ IST+
 • A PÅ SLUTET

2 TIMMAR

AVSNITT 4

 • PERFEKT PARTICIP      
 • MER MEST      
 • PRESENS PARTICIP  
 • MER MEST  

4 TIMMAR

MODUL 8

AVSNITT 1

 • VERB S PASSIV
 • OBJEKT+ SUBJEKT
 • SUBJEKT+  AGENT
 • SPECIAL  IMPERATIV  SLUTAR PÅ S, T
 • LÄS LÄSES
 • SPECIAL IMPERATIV SLUTAR PÅ R

4 TIMMAR

AVSNITT 2

 • ORDKUNSKAP + PARTIKEL VERB+
 • MOTSATSER

1 TIMME

AVSNITT 3

 • VERB  ÄR, BLIR+  PERFEKT  
 • PARTICIP     

3 TIMMAR

MODUL 9

AVSNITT 1

 • VERB MED S, RECIPROKA  VERB
 • ÄR INTRANSITIVA,  VERB SOM
 • BESKRIVER EN AKTIV HANDLING
 • BLIR INTRASITIVA
 • DEPONENS +  VERB SOM SLUTAR
 • ALLTID PÅ S4 TIMMAR

4 TIMMAR

AVSNITT 2

 • MER PARTIKEL VERB

1 TIMME

AVSNITT 3

 • SATSADVERB  NOG,VÄL, JU

2 TIMMAR

MODUL 10

AVSNITT 1

 • TRANSITIVA INTRANSITIVA VERB

4 TIMMAR

AVSNITT 2

 • ORD   BYTA FÖRÄNDRA  VÄXLA
 • ÄNDRA

1 TIMME

AVSNITT 3

 • VERB STÅR STÄLLER LIGGER
 • LÄGGER

1 TIMME

AVSNITT 4

 • PREPOSITIONER FÖR KÄNSLOR
 • PÅ:NEGATIVA KÄNSLOR
 • I:  POSITIVA KÄNSLOR
 • FÖR:ORO OCH RÄDSLA
 • MOT:ATTITYD+BETEENDE
 • MED: BETEENDE+ SAKER

3 TIMMAR

AVSNITT 5

 • PRONOMEN  
 • HEL HELT HELA 
 • RÄKNEBARA 
 • ALL ALLT    
 • ORÄKNEBARA 
 • ALLA   SUBSTANTIV PLURAL

3 TIMMAR

AVSNITT 6

 • PARTIKEL  VERB
 • BORT  IHOP FAST  FRAM FÖRBI
 • I KAPP

3 TIMMAR

AVSNITT 7

 • IDIOMATISKA  UTTRYCK

1 TIMME

MODUL 1

AVSNITT 1

innehåller
UTTAL

 • ALFABETET
 • LÅNG VOKAL KORT KONSONANT
 • DUBBLA LÅNGA KONSONANTER  KORTA VOKALER(DEN PLÖTSLIGA DÖDEN)
 • HJ  LJUDET  TJ LJUDET LJ  LJUDET RG LJUDET
 • UTTAL IG  UTTAL  G
 • HÅRT UTTAL MJUK UTTAL  G K  SK
 • ORD SOM SLUTAR  PÅ SKT OCH NG
MODUL 2

AVSNITT 1

 • UTTAL ORDBETONING 
 • SVENSKA  INTERNATIONELLA ORD
 • SVENSKA  FÖRSTA STAVELSEN 
 • INTERNATIONELLA  SISTA STAVELSEN                              

AVSNITT 2

 • SAMMANSATTA ORD 
 • TVÅ LÅNGA LJUD                           

AVSNITT 3

 • UTTAL   PÅ RD RT RL RN RS                        

AVSNITT 4

 • EN STAVELSE EN VOKAL
 • TVÅ STAVELSER TVÅ VOKALER
 • TRE STAVELSER SVENSKA ORD  SOM BÖRJAR PÅ BE TILL FÖR EX  CH
 • TRE STAVELSER  INTERNATIONELLA ORD

AVSNITT 5

 • BETONADE ORD
 • OBETONADE ORD
 • INNEHÅLLS ORD
 • FORM ORD                

AVSNITT 6

 • VANLIGA REDUKTIONER OCH FÖRÄNDRINGAR